pasivní dům Heluz

Návštěva cihlového pasivního domu v Českých Budějovicích

VIDEO: Návštěva cihlového pasivního domu v Českých Budějovicích

Na první pohled je dům zpracován velmi čistě. Oceňuji zejména absenci výklenků, balkonu a obdobných prvků, se kterými některé domy vypadají esteticky pěkně, ale jejich finanční náročnost při výstavbě, tepelné mosty v konstrukci a nevyužitelnost v praxi jsou více na škodu než k užitku.
Díl 16. Jak udělat správně věnec u stropních konstrukcí

Díl 16. Jak udělat správně věnec u stropních konstrukcí

V případě vzorového domu v Českých Budějovicích jsme zvolili použití broušených věncovek šířky 80 mm a výšky 209 mm (tloušťka stropu 210 mm). Pro zvýšení tepelněizolačních parametrů jsme věncovky dodatečně vysypali polystyrenem. Vedle věncovek byl osazen granitový šedý polystyren tloušťky 220 mm a 200 mm prostoru nám zůstalo na uložení konstrukce stropu a železobetonový věnec. Tloušťka zdiva z cihel FAMILY 2in1 byla 500 mm. Viz. obrázek 1.
Díl 15. Jak jsme dělali strop nad 1.NP

Díl 15. Jak jsme dělali strop nad 1.NP

Tyto prvky vytváří rovný keramický podhled stropu, který je vhodný pro provádění omítky. Stropy HELUZ Miako mají výbornou akumulaci a schopnost přijímat a uvolňovat vlhkost a vytváří tak v místnostech optimální mikroklima pro zdravé bydlení.
Díl 14. Jak vybrat správný překlad nad okna a dveře

Díl 14. Jak vybrat správný překlad nad okna a dveře

Máme ploché překlady, které jsou vhodné nad dveřní a případně okenní otvory u příčkového zdiva do tloušťky stěny cca 175 mm.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
DÍL 13. Jak správně stavět obvodové zdi – převazby zdiva, ostění a parapety otvorů

DÍL 13. Jak správně stavět obvodové zdi – převazby zdiva, ostění a parapety otvorů

Minimální délka převazby maloformátových cihel ve zdivu je 4 cm. Při použití cihelných bloků, což je i náš případ, platí, že převazba musí být min. 0,4 x výška cihly (cca 25 cm) =  10 cm. Pro dosažení tohoto požadavku je potřeba správně založit zdivo v rozích objektu. Pro správné založení rohů se používá doplňkový sortiment cihel (cihly krajové poloviční a cihly rohové). Vazbu rohů pro různé šířky obvodového zdiva pomocí doplňkových cihel najdeme v technické příručce.   
Díl 12. Jakou maltu si vybrat pro obvodové zdi z cihelných bloků FAMILY 2in1

Díl 12. Jakou maltu si vybrat pro obvodové zdi z cihelných bloků FAMILY 2in1

Celoplošným lepidlem (maltou) – kdy se speciálním válcem nanáší cca 3 mm tenká vrstva lepidla, která celoplošně zakrývá ložnou spáru zdiva. Po uložení cihly dojde ke stlačení pojiva a konečná tloušťka spáry je 1 mm. Tímto způsobem zdění dosahujeme nejlepších parametrů zdiva.Polyuretanovou pěnou – pěna se nanáší pomocí aplikační pistole v pruzích. Na ložnou spáru se nanáší jeden pruh pěny (do šířky zdiva 140 mm) nebo dva pruhy pěny (od šířky 140 do 500 mm).  Pruhy se nanáší cca 5 cm od venkovního a vnitřního okraje cihly. Zdicí polyuretanová pěna je bezcementové lepidlo a proto nedochází k přenosu vlhkosti z pojiva do cihel, což umožňuje zdění při nízkých teplotách (až do -10°C). Výhodou tohoto způsobu zdění je minimální čas na přípravu pojiva a na stavbě nepotřebujeme vodu a elektrickou energii.
Díl 11. Jak správně založit první vrstvu zdiva z broušených cihelných bloků HELUZ FAMILY

Díl 11. Jak správně založit první vrstvu zdiva z broušených cihelných bloků HELUZ FAMILY

Při výstavbě experimentálního domu v Českých Budějovicích jsme se zaměřili na řešení detailů tepelných mostů v konstrukcích objektu. Jedná se hlavně o správné napojení různých materiálů v obálce budovy. V tomto bodě se věnuji správnému založení stavby. Pro založení první vrstvy zdiva se běžně používá zakládací malta, která má pevnost v tlaku 10 MPa a součinitel tepelné vodivosti λ = 0,79 W/mK.
Díl 10. Hydroizolace základové desky

Díl 10. Hydroizolace základové desky

Tento nátěr slouží k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové hydroizolace. Nátěr má po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (betonu, kovu, zdivu apod.).
Díl 9.  Základová deska

Díl 9. Základová deska

Po obvodu domu se na zhutněný násyp z tepelněizolačního pěnového skla REFAGLASS postavilo systémové bednění a po obvodě byla do bednění vložena tepelná izolace z polystyrénových desek typu PERIMETR tloušťky 60 mm. Jednotlivé desky tepelné izolace byly vzájemně stykovány na polodrážku.
Díl 8. Nová varianta založení objektu na pěnovém skle

Díl 8. Nová varianta založení objektu na pěnovém skle

Tento způsob založení je doporučovaný pro stavby pasivních domů. V našem případě jsme se snažili prověřit, zda je tento způsob založení vhodný i pro masivní cihelnou stavbu a o kolik je tento nový způsob založení nákladnější oproti založení objektu na klasické základové pasy s podkladovou železobetonovou deskou.
Díl 7. Zemní práce a přípojky

Díl 7. Zemní práce a přípojky

Nebylo potřebné řešit průchodky přes betonové zakládací pasy. V případě klasického zakládání jsou ležaté rozvody provedeny těsně pod základovou deskou. Na našem vzorovém domě byly vedeny ještě pod vrstvou (40-50cm) pěnového skla. Tuto skutečnost uvádím proto, že někde by mohl nastat problém s napojením např. na uliční kanalizační řad a zachovat předepsaný spád.
Díl 6. Zaměření domu, příprava stavby

Díl 6. Zaměření domu, příprava stavby

Vytyčovací body byly přeneseny na stavební lavičky. Začátkem měsíce května byla provedena skrývka ornice a cca 22m3 ornice bylo odvezeno na skládku do Dolního Bukovska vzdálenost cca 25km.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Díl 5. Materiály na stavbu pasivního domu

Díl 5. Materiály na stavbu pasivního domu

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavbu pasivního domu provádí společnost HELUZ, byl vybírán materiál na hrubou stavbu z výrobkového katalogu této společnosti.
Díl 4. Stavební řízení

Díl 4. Stavební řízení

To byl základní rozdíl od běžně povolovaných staveb, kdy si stavebník staví rodinný dům na svém pozemku, neboť námi vybraný pozemek byl zahrnut v plánu Revitalizace a rekonstrukce areálu výstaviště.
Díl 3. Projekt stavby

Díl 3. Projekt stavby

Jak již bylo řečeno, projekt řešil využití nových cihelných bloků s integrovanou tepelnou izolací HELUZ FAMILY 2in1 tzn. obvodové stěny domu  budou navrženy z jednovrstvého zdiva, což u pasivních staveb není běžné. Dům má  splnit požadavky  TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy.
Díl 2. Informace o pozemku

Díl 2. Informace o pozemku

Kde postavit pasivní dům, aby ho pokud možno každý viděl,  tzn. byl snadno dostupný všem potencionálním zájemcům z celé ČR. Nabízely se dvě lokality v Praze a jedna lokalita v Brně, kde jsou nebo se připravují centra vzorových domů. Byli jsme tlačeni časem a vzorová centra vznikají pomalu, nebo byl problém se domluvit na společném řešení.  Variantou bylo koupit pozemek blízko dálnice D1 u Humpolce a postavit vzorový dům zde, ale najednou vše bylo jinak.
Díl 1. Proč stavíme pasivní dům HELUZ?

Díl 1. Proč stavíme pasivní dům HELUZ?

Za posledních cca 20 let se z obyčejné cihly vyvinul cihelný blok s úplně jinými tepelněizolačními parametry, jako reakce na požadavky a normy pro snížení spotřeby energie v budovách. V současné době je v prodeji již čtvrtá generace cihelných bloků, které jsou vyplněny polystyrenem a představují vrchol ve stavebních materiálech pro obvodové zdivo. Máme tedy cihelný blok pro obvodové zdivo, ale dá se tento nejoblíbenější a nejžádanější materiál použít pro stavění pasivních domů ve spojení s dalšími materiály a hlavně technologiemi?
Reklama