Stavba domu v pandemii - 30. kolaudace domu

Autor: Drakovci (37 příspěvků)
13. 4. 2022
8 komentářů
Stavba domu v pandemii - 30. kolaudace domu
Příspěvek stavebníka

Kolaudování, aneb jdeme do finále

V našem posledním příspěvku seriálu Stavba domu v pandemii se s vámi podělíme o závěrečný krok, který každý stavebník po dokončení všech stavebních prací jak na domě, tak i okolo domu, zejména vše, co je součástí projektové dokumentace, musí udělat, aby získal vytoužené číslo popisné a mohl řádně užívat dům.

Šanony plné dokumentů

V našem případě jsme už v průběhu výstavby domu mysleli na všechny možné doklady a potvrzení, proto jsme si založili několik šanonů, do kterých jsme třídili různé písemnosti. Mnoho dokladů jsme měli též roztříděny v e-mailové komunikaci v elektronické podobě. V jednom ze šanonů jsme si extra uchovávali veškerá povolení a potvrzení od úřadů, přičemž zde byly taktéž doklady o provedených zkouškách a revizích.

Stavba domu v pandemii - 30. kolaudace domu
Reklama

Stavební úřad a jeho požadavky

S trochou nervozity jsme se v květnu 2021 po 14 měsících od kopnutí do země vydali na náš stavební úřad, který nám vydal před začátkem stavby důležité stavební povolení, ve kterém stanovil několik podmínek. Kromě vytýčení stavby, provádění stavebních prací dle projektové dokumentace a bezpečného zajištění pozemku, zde byla i podmínka že bude dodrženo závazné stanovisko odboru životního prostředí o likvidaci stavebních odpadů.

Paní vedoucí stavebního úřadu, co nás měla jako referentka na starosti nás mile přivítala. Po zjištění, že máme hotovo, nás uklidnila, že to nebude tak složité. Sdělila nám, že dnes je to spíš už jen úřední formalita, pokud máme veškeré potřebné doklady, jako revize apod. a hlavně jestli jsme dodrželi schválený stavební projekt a neodklonili se od něj a neprovedli významné změny. Následně nám sdělila, že pro úspěšné úřední dokončení stavby po nás bude požadovat písemně doložit jen tři důležité dokumenty.

První bude dokument PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKŮ napsaný volnou formou s prohlášením, že povolená stavba s uvedením ČJ a údajů stavebníků je dokončena dle ověřené projektové dokumentace.

Druhý dokument je GEOMETRICKÝ PLÁN, který bude zpracovaný geodetem. Tento geodet zajistí zaměření finální podoby nově postaveného domu a připraví potvrzení pro katastr a stavební úřad.

Třetí důležitý dokument je STANOVISKO OŽP. Toto stanovisko získáte po podání formuláře se žádostí o vyjádření ke kolaudaci stavby na příslušný odbor životního prostředí.

Papíry ke kolaudaci, aneb hon na razítka

První dva dokumenty jsme na stavební úřad dodali obratem, neboť geodetem zpracovaný orazítkovaný geometrický plán jsme měli již uschovaný dva měsíce v šanonu a druhý stačilo jen jednoduše zpracovat, vytisknout a podepsat. Třetí dokument zabral trochu více času cca asi tři týdny, ve kterých jsme si elektronicky psali s úřednicí odboru životního prostředí. Po prvním telefonátu na OŽP, jsme si mysleli, že vše půjde hladce a jednoduše. Paní úřednice se jen dotazovala, zda jsme prováděli stavbu svépomocí a jestli nemáme komín. Po ujištění, že až na střechu jsme celou stavbu prováděli sami a že komín nemáme, tak nám úřednice sdělila, ať vyplníme formulář žádost o vyjádření ke kolaudaci stavby. Dále ať připojíme potvrzení od realizační firmy, co nám dělala střechu a naše doklady o likvidaci stavebního odpadu. Následně to vše posoudí a vydá nám stanovisko. Po telefonátu jsme byli optimisticky naladěni, jenže to jsme netušili, že se úředník a obzvlášť životního prostředí nevzdává tak snadno. :-)

Dle instrukcí jsme odeslali datovou zprávou vyplněnou žádost o vyjádření ke kolaudaci stavby, ve které jsme uvedli, potřebné údaje ke stavbě, přičemž jsme přiložili naskenované doklady o likvidaci stavebního odpadu do sběrných dvorů. A potvrzení od výše zmíněné firmy. Mezi několika naskenovanými doklady bylo například i potvrzení o likvidaci polystyrenových zbytků využitých k recyklaci, nebo ze sběrných surovin kam jsme odvezli starý drátěný plot. Až na jeden, tak všechny doklady jsme měli ze sběrných dvorů v Praze, kam jsme pravidelně dojížděli do práce, přičemž z důvodu trvalého bydliště v Praze jsme tímto využívali možnost, zde odevzdat nebezpečný stavební odpad.

Elektronická komunikace

Zhruba po týdnu nám v datové schránce přistála zpráva od paní úřednice s výzvou k doplnění k žádosti o vydání stanoviska ke kolaudaci.

K této žádosti Vás prosíme o doplnění následujících informací:

1) Zda skutečně byla stavba (především hrubá) prováděna svépomocí a ne dodavatelskou stavební firmou

2) Z jakého materiálu je dům postaven, jaká je fasáda/zateplení, z čeho jsou vnitřní příčky, jaká je podlahová krytina

3) Z přiloženého dokladu o převzetí odpadu do zařízení firmy – sypaný polystyren, IČ 685 29 058, nebyla dohledána shoda v evidenci přijatých odpadů touto firmou od Vás, pouze od firem,

4) Z dalších dokladů bylo zjištěno, že byly odstraněny odpady

- směsné stavební a demoliční odpady

- směsné kovy

- oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

- objemný odpad.

K tomuto prosím o upřesnění,

-jak byly odstraňovány např. odpady jako papírové a plastové obaly, dřevo, plasty, obaly znečištěné nebezpečnými látkami (obaly od montážních pěn, barev, lepidel, štuku, cementu a jiného pojivového materiálu apod.), tedy pod jakým katalogovým číslem nebo s jakými dalšími odpady byly odstraněny, prosím o zaslání vážních lístků i na tyto odpady, pokud existují,

-jaké odpady byly odstraňovány směsné stavební a demoliční odpady a objemný odpad, tedy z jakého odpadu se tento likvidovaný odpad skládal.

Uf, trochu nás přešlo optimistické nadšení z hladkého vítězství nad úředním šimlem, ale obratem jsme se vrhli na potřebné doplnění, které spočívalo v detailnějším popisu likvidace jednotlivých odpadů.

Reagujeme na Vaši výzvu a zasíláme Vám odpověď k žádosti s doplňujícím vysvětlením na Vaše otázky.

1) Stavba domu probíhala až na střechu svépomocí a ostatní práce včetně hrubé stavby jsem prováděl bez dodavatelské stavební firmy za pomoci rodiny, přátel a sousedů z okolí.

2) Dům je postaven z broušených pálených dutých cihel Porotherm, tak jako zděné příčky v domě. Výstavba těmito cihlami je rychlá, přesná a prováděná na lepící pěnu.

Zateplení domu je z grafitového (šedého) polystyrenu. Na toto zateplení je nanesena fasáda, která se skládá z fasádního lepidla s perlinkou a nanesení finální pastovité omítky.

Podlaha se skládá z podlahového polystyrenu, potěrového betonu a finální epoxidové stěrky, která je podlahovou krytinou. Podlahová krytina na WC a koupelně je z keramické dlažby.

Vnitřní omítky jsou sádrové s nátěrem interiérové barvy.

3) Po dohodě s firmou, která se zabývá recyklací polystyrenu, jsme místo do sběrného dvora tento odpad odvezli do sídla firmy v Praze 9. Jednalo se o zbytky odřezků jak z podlahového, tak i fasádního polystyrenu. Na toto nám byl vystaven uvedený doklad. Firmou jsem byl informován, že doklad mi může být vystaven i jako soukromé osobě. Proč toto nemají ve své evidenci odpadů nevím. Nadbytečný, zabalený a nezpracovaný polystyren (fasádní, podlahový) jsem odprodal prostřednictvím bazaru.

4) Odpady - (objemný odpad), se skládaly:

z obalů od montážních pěn (pěnových lepidel na cihly), papírových obalů od cementu, lepidel, štuku, zakládacích malt a jiného pojivového materiálu, dále ze zbytků plastového potrubí a plechových obalů od hydroizolačních penetračních nátěrů. Tento odpad byl odvezen k bezplatnému odběru odpadů v místě bydliště jako nebezpečný stavební odpad do specializovaného sběrného dvora. Tento odpad byl při odebírání dle materiálů roztříděn a byl následně vystaven doklad.

Odpad - (směsné kovy), se skládal:

z odstraněného původního pletivového plotu včetně konstrukce brány z čelního oplocení pozemku, který byl nahrazen zděným plotem z betonových tvarovek.

Odpady – (směsné stavební a demoliční odpady) se skládaly:

z vybourané směsné suti při vyřezání otvorů pro elektro, vodu, odpad, dále z odřezků a zbytků cihel, obkladů, dlažby, sádrokartonu, sádrové omítky, poškozené WC mísy apod. bez nebezpečného stavebního odpadu.

Odpady – (nebezpečný stavební odpad) se skládaly:

Tento odpad byl opět odvezen k bezplatnému odběru odpadů v místě bydliště jako nebezpečný stavební odpad a skládal se z plechových obalů od epoxidových stěrek, z plastových obalů od fasádních omítek a interiérových barev, papírových obalů od cementu, fasádních lepidel a lepidel na obklady a dlažbu

Papírové a plastové odpady určené k možné recyklaci, které nebyly znečištěny a byly součástí např. obalů výrobků (palety se stavebním materiálem, stavební pouzdra, zárubňové obložky, vestavné skříně, sanitární zařízení, kuchyně, spotřebiče apod., tak byly po roztřídění umístěny do sběrných kontejnerů na tříděný odpad. Dřevo jako stavební materiál bylo využito minimálně, neboť na bednění byly zapůjčeny šalovací desky a na bednění věnce byl použit systém Velox (cementopryskyřicové dřevovláknité desky), který se po vybetonování stává součástí věnce. Použité dřevo, které nebylo znečištěno, bylo využito při montáži vybavení zahradního domku, tak jako zbytky hydroizolační lepenky a další stavební materiál.

Zbytky a odřezky betonových tvarovek byly rozbity na menší frakce a byly využity jako podsypový materiál do základu zděného plotu a pod zámkovou dlažbu.

Nadbytečný, zabalený a nezpracovaný stavební materiál byl odebrán buď zpět stavebninami, popř. byl odprodán prostřednictvím bazaru.

Beton použitý k výstavbě domu byl v potřebném množství dovážen z nedaleké betonárny. K vnitřním sádrovým omítkám bylo využito zapůjčené strojní zařízení s dočasným umístěním zásobníkového sila s materiálem s minimálním odpadem.

Veškerý stavební odpad, byl po celou dobu stavby soustředěn, tříděn a bezpečně uložen na pozemku stavby. Po ukončení jednotlivých etap výstavby byl dle možností odvážen do sběrných dvorů.

V průběhu stavby nedošlo k znečištění pozemku a okolí stavby, než bylo nutné pro výstavbu domu.

Po odeslání vysvětlujícího emailu jsme zhruba po dvou týdnech dostali do datové schránky zprávu od OŽP, kde nám pečlivá paní úřednice poslala kladné stanovisko bez námitek ke kolaudaci stavby. Tímto nám spadl kámen ze srdce a vlastně tím na druhou stranu oceňujeme, že stát si tímto chrání přírodu a životní prostředí.

Reklama

Kolaudujeme, aneb ukažte, co všechno máte

Vytištěné stanovisko OŽP jsme doručili osobně na stavební úřad naší paní referentce. Ta nám sdělila, že pokud máme veškeré revizní zprávy, tak pozítří jede na kontrolu jiné stavby a při té příležitosti se zastaví i u nás, přičemž si vše potřebné zkontroluje.

Kolaudační návštěva proběhla vcelku rychle a nesla se v příjemné atmosféře. Paní ze stavebního úřadu si prošla celou stavbu, aby zkontrolovala, zda nedošlo k odchýlení se od schváleného projektu. Zda je dům vybaven důležitými zařízeními pro užívání. Dále zkontrolovala, zda jsou v domě umístěny protipožární hlásiče a zrevidovaný dostatečný hasící přistroj. Následně již při posezení nad kávou nahlédla do připravených šanonů a prošla si revizní zprávy (elektro, hromosvod, zapojení tepelného čerpadla) a tlakové zkoušky (vody, odpadu). Při ukončení návštěvy nám sdělila, že neshledává žádné nedostatky a nyní zašle obci pokyn s přidělením čísla popisného. Po přidělení tohoto čísla vše následně zaznamená do RUIANu, aby nám katastrální úřad na naši žádost provedl zápis stavby do katastru nemovitostí.

Byli jsme velice potěšeni, že vše proběhlo bez zádrhelu a že jednání s úřady není zase tak špatné. Následující kroky s přidělením čísla popisného a zápisem do katastru už bylo formalitou a otázkou několika dnů.

Bydlíme oficiálně ve svém

Je to skvělý pocit, když po té velké dřině a starostí kolem stavby domu přijde ten okamžik, když si slavnostně připevníte tabulku s číslem popisným na váš zhmotněný sen. Oficiálně se přihlásíte do obce jako nový občan a požádáte o změnu trvalého bydliště do domu, který jste si vlastním úsilím postavili.

Jako finální tečku za celým dvouletým stavebním úsilím (od projektu do kolaudace) jsme v červenci 2021 na zahradě uspořádali pro příbuzné a přátele důležitou kolaudační oslavu.

Stavba domu v pandemii - 30. kolaudace domu
Reklama

Stavba dobrá, závěr dobrý

Co napsat závěrem. Staré přísloví říká „ Postav dům, zasaď strom a zploď syna“, takže z uvedeného nám zbylo splnit jen to zasazení stromu, neboť ostatní je již hotovo. :-) V rohu zahrady jsme vybrali vhodné místo a jako poslední úkol z přísloví, zde zasadili magnólii, která bude v budoucnu její ozdobou.

Stavbu, či rekonstrukci domu, by si měl zkusit každý člověk, protože je to nezapomenutelná životní zkušenost, která vás obohatí spoustou zážitků a dovedností. Navíc pokud člověk zvládne různé stavební činnosti svépomocí, tak vám to posílí sebevědomí a dodá pocit hrdosti nad vlastním dílem. Člověk je díky svépomocné stavbě s domem daleko více spojen, více si váží vynaložené práce a úsilí. Dá se říct, že dům znáte do poslední cihly a hřebíku. Na druhou stranu se musíte připravit na četný stres, kompromisy, či nižší laťku kvality provedení. Poučení spočívá v tom, že chybami se člověk učí a až třeba budete stavět svůj další dům, tak budete vědět jak to udělat lépe. :-)

Velkým přínosem je u svépomocné stavby zejména úspora vynaložených financí. U naší stavby v hodnotě necelých 4 miliónů jsme ušetřili cca 15-20%, takže více než 600 tisíc. Občas byl problém si v pandemické době při lockdownech zaskočit do stavebnin, či hobbymarketu pro drobné nářadí nebo materiál, ale díky eshopům to šlo rychle vyřešit. Na druhou stranu stavebního materiálu bylo dostatek a za nižší cenu než v současnosti. ;-)

Děkujeme touto cestou všem zúčastněným, co se na naší stavbě účastnili, tak jako i úžasnému webu svépomocí.cz, který nám byl inspirací, studnicí návodů a rad. Doufáme, že si náš seriál našel čtenáře, kteří se tak zprostředkovaně mohli našeho svépomocničení účastnit, popřípadě jím byl přínosem.

Přejeme v této nelehké inflační a nedostatkové době všem stavebníkům, aby si splnili své sny a úspěšně dokončili naplánované projekty.

S úctou Drakovci

Stavba domu v pandemii - 30. kolaudace domu

P.S. V současnosti nás čeká na jaře svépomocná instalace zakopaného bazénu se zastřešením, takže se do léta s vámi podělíme, jak se nám dílo podařilo. ;-)

Stavba domu v pandemii - 30. kolaudace domu
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Drakovci
Drakovci (37 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama