Postup stavby krok za krokem

Závěrečné video ze stavby e4 domu svépomocí

VIDEO: Závěrečné video ze stavby e4 domu svépomocí

4. května 2020 jsme oznámili, že se pouštíme do stavby nového rodinného domu. Projekt jsme nazvali e4 dům svépomocí.
Zakládání, zdění a napojení vnitřních nosných zdí

VIDEO: Zakládání, zdění a napojení vnitřních nosných zdí

Vnitřní nosné zdi, stejně jako ty obvodové, je nejprve potřeba přesně založit. Jako ideální řešení se nám jeví vypůjčení zakladácí sady pro broušené zdivo v půjčovně Stavebnin DEK.Pokud si necháme složit palety s materiálem dovnitř stavby, je dobré mít dopředu vyznačené vnitřní nosné zdi, třeba sprejem. To proto, abychom si materiál nenechali složit tam, kde by nám následně překážel při přesném vyměření a následném zdění zdí.Před založením zdiva důkladně zbavíme podkladový beton všech nečistot. Naneseme na něj asfaltovou penetraci DEK PRIMER a navaříme asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.Když máme navařeno, změříme si podle projektu umístění vnitřních nosných zdí a křídou nebo tužkou si vyznačíme jejich pozice, včetně otvorů pro dveře.
Příprava prostupů pro kabely a potrubí, ukládání zemnícího pásku a betonování základů

VIDEO: Příprava prostupů pro kabely a potrubí, ukládání zemnícího pásku a betonování základů

Na začátek projdeme základové pásy a zkontrolujeme jejich čistotu. Vše, co tam nepatří, musí pryč. Na dno výkopu přiložíme zemnící pás a rozvineme ho. Pro spojení pásů použijeme spojky typu pásek-pásek a spoje ošetříme gumoasfaltem. Ke každému svodu pro hromosvod a k uzemnění domovního rozvaděče si ze základů vyvedeme zemnící drát. V našem případě má průměr 10 mm. Spoj zemnícího drátu a zemnícího pásu také ošetříme gumoasfaltem. Na zemnící drát nasuneme např. Prázdnou PET lahev, abychom se o něj nezranili. Má zemnící pás ležet přímo na dně výkopu, nebo být něčím podepřen a díky tomu zcela zalit betonem? To je častá otázka. Odborníci nám vždy doporučovali, aby byl zemnící pás kompletně zalit betonem. Proto ho na několika místech podložíme například zbytky betonové dlažby. Do výkopu si připravíme kopoflexové chráničky pro elektrické kabely a pro vedení vody jak z vodovodního řadu, tak ze studny. Odtud vodu v dalších etapách stavby vyvedeme do zahradních kohoutů na fasádu a také pro případné splachování WC. Uvažujeme-li o odchytávání dešťové vody a jejím využití při splachování, musíme na to myslet již nyní. Necháme si tedy volný jeden prostup pro přívod vody z nádrže na dešťovku. Důležité je vést vodu v nezámrzné hloubce, tj. Minimálně 80 cm pod zemí. Všechny chráničky s vodovodním potrubím tedy vedeme ve výškové úrovni dna základových pásů tak, že vždy prochází základovým pásem v kolmém směru. Prostup pro kanalizaci vytvoříme v místě budoucího napojení na kanalizační šachtu. Abychom si zajistili pohodlné protažení kanalizačních trubek, je třeba, aby KG potrubí, které pro kanalizační prostup použijeme, mělo větší průměr, než je průměr samotného kanalizačního potrubí. Pokud nějaké prostupy prochází betonem, je potřeba je dostatečně ukotvit, aby následně při betonování nevyplavaly.