Projekt a stavební povolení

Autor: Drakovci (37 příspěvků)
Kategorie: Projekt domu
27. 7. 2021
0 komentářů
Projekt a stavební povolení
Příspěvek stavebníka

Kompletní projekt, aneb nejlepší cesta ke stavebnímu povolení.

předchozím článku, jsme se s vámi podělili o naše projektovací zkušenosti. Jelikož jsme chtěli naše představy posunout do úrovně realizace, tak celý rok 2019 jsme věnovali administrativním záležitostem před zahájením stavby.

Jako první stupínek v tomto schvalovacím žebříčku jsme absolvovali schůzku s naším projektantem, který zhmotnil naše představy do projektové dokumentace pro stavební povolení. V rámci jeho nabídnutých služeb jsme využili i možnost na základě naší plné moci zastupování na úřadech při schvalování stavebního povolení.

Panu projektantovi jsme postupně dodali informace a souhlasy od správce sítí, vodohospodáře, sousedů a obecního úřadu k budoucí výstavbě našeho rodinného domu. Ke komunikaci s úřady a právnickými osobami se nám vyplatilo zřídit si zdarma datovou schránku pro fyzické osoby, díky které se jednotlivé schvalovací kroky velmi urychlily.

Úhledně kompletní projektovací dokumentace v šanonu obsahovala samotný výkres projektu domu od katastrálního zasazení domu, přes průřezy, inženýrské sítě domu (voda, odpad, elektro), radonové odvětrání, ale i skladbu zdí, podlah a střechy až po vytápění domu a bleskosvod.

Dále součástí projektové dokumentace byla souhrnná technická zpráva, ve které bylo podrobně rozepsáno technické provedení stavby a technická zpráva s požárně bezpečnostním řešením. Závěrem projektovací dokumentace nám pan projektant zajistil i průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek), který byl zpracován na základě výpočtů vycházející z projektu, provedení domu a jeho izolace.

Pan projektant nám zaslal elektronickou podobu projektu ve formě PDF, se kterou jsme se postupně obrátili na dotčené strany budoucí stavby.

Projekt a stavební povolení
Reklama

Distributor elektřiny a schválení od ČEZu.

Jeden z důležitých kroků bylo požádat správce sítí o vyjádření k budoucí stavbě. O vyjádření ke stavbě jsme zažádali přes distribuční portál ČEZu (DIP, kam jsme nahráli soubor s projektem. Distributor nám do cca 14 dní zaslal souhlasné stanovisko s budoucí výstavbou a zároveň nám odsouhlasil i připojení k rozvodné síti nízkého napětí s rezervovaným příkonem pro budoucí dům osazený 9kW tepelným čerpadlem a dalšími elektrospotřebiči chráněné jističem 3 x 32 A. Změnu o navýšení rezervovaného příkonu jsme provedli žádostí přes DIP a po splnění náležitostí odborné zapojení s revizní zprávou a zaplacení podílu na připojení jsme se mohli před začátkem stavby spolehnout na dostatečný elektrický proud pro stavební stroje. Jelikož součástí projektové dokumentace bylo i čelní oplocení, tak správce sítí, nám dal souhlas ke stavebním pracím v oplocení a okolo elektrorozvodného pilíře.

Vodohospodář a schválení od VaKu.

Dalším důležitým dokumentem bylo doložení smlouvy o připojení k obecní vodovodní síti a zároveň i schválení připojení k obecní tlakové kanalizaci.

Souhlas vodohospodáře byl formalitou, neboť z předchozího období jsme měli na základě územního rozhodnutí zřízené odběrné místo a zároveň připravenou odpadní kanalizační jímku, kterou stačilo v průběhu stavby osadit kalovým čerpadlem a další elektroinstalací s revizí pro její fungování. Po zahájení tvorby odpadních vod jsme toto již jen nahlásili vodohospodáři, který upravil smlouvu o distribuci vody a likvidaci odpadních vod vycházející z hodnot vodoměru.

Odbor životního prostředí, aneb důležitý úřad, bez kterého to nejde.

Náš projektant v rámci schvalovacího procesu požádal Odbor životního prostředí o vydání stanoviska k posouzení budoucí stavby. Naštěstí náš dům nebyl projektován s lokálním topeništěm (s krbem) a díky rozumně umístěnému tepelnému čerpadlu vzduch/voda a posouzení hluku, tak nic nebránilo kladnému stanovisku.

Veledůležitost tohoto úřadu je před finální kolaudací (užíváním domu), kdy mu musíte dle technické dokumentace prokázat, jak jste naložili zejména s nebezpečným stavebním odpadem a kde jste jej zlikvidovali. O tom všem se rozepíšeme až později.

Reklama

Radonový posudek, aneb jak je to s radioaktivním zářením.

Na rozdíl od oblastí Příbramska, kde díky těžbě uranu je lokalita s vysokým radonovým indexem, tak my jsme se mohli spolehnout díky radonové mapě na to, že radonový index našeho budoucího stavebního pozemku bude nízký.

Měření proběhlo za účasti dvou techniků, kteří do země natloukli sondy. Z těchto sond vysáli vzduch, který následně vyhodnotili ve svém atomovém kufříku, ze kterého odečetli na displeji hodnoty. Dle předpokladu nám potvrdili naše očekávání a následně nám zaslali vypracovaný protokol pro stavební úřad. V případě středního, nebo vysokého indexu, by náš projekt musel obsahovat zvýšenou ochranu proti radonu a to buď několikanásobnou hydroizolací s radonovou ochranou, či výraznějším odvětráním budoucí stavby.

V případě vysokého indexu po dostavění, by nás čekalo před schválením stavby do užívání ještě jedno dlouhodobější měření přítomnosti radonu v budově, zda jsou navržená opatření dostatečná.

Dle informací od pánů techniků bohužel spousta majitelů starších domů, které prošly rekonstrukcí (zateplením a osazením plastových oken) si neuvědomuje, že tyto domy přišly o část přirozeného větrání, čímž se v domech může hromadit zdraví nebezpečný a rakovinotvorný plyn, proto doporučují investovat několik tisíc korun a ověřit si, jak to mají s radonem.

I přes nízký radonový index z důvodu budoucího podlahového vytápění nám dle normy ČSN 73 0601 – „ochrana budov před pronikáním radonu z podloží “, tak nám projektant do projektu zakomponoval odvětrání podloží pod základovou deskou, což bude provedeno perforovaným potrubím 100-125 mm, které bude ve dvou místech vyvedeno ve stěnách kanalizačním potrubím d150 mm nad střechu a zakončeno větrací hlavicí. Pro izolaci stavby bude použita dvouvrstvá hydroizolace pásy Foalbit AL S40 + GLASTEK 40, na očištěný a napenetrovaný povrch.

Projekt a stavební povoleníProjekt a stavební povoleníProjekt a stavební povolení

Souhlas obecního úřadu, aneb když starosta klade podmínky.

Již při koupi pozemku jsme byli srozuměni s tím, že důležitým dokumentem pro stavební povolení bude souhlas obce s výstavbou, která si jako podmínku schválení dala vybudovat na naše náklady zpevněnou příjezdovou cestu. Díky aktivitě našeho souseda v ulici, který se rozhodl postavit si svůj domek o něco dříve než my, tak jsme měli výhodu v tom, že za nás absolvoval veškerá řízení o vydání stavebního povolení na cestu, přičemž jsme mu poskytli od předchozího majitele zpracovanou projektovou dokumentaci k cestě v úseku našeho pozemku. Soused měl od obce plnou moc k těmto úkonům. Pro naše stavební povolení nám starosta dal souhlas pro výstavbu rodinných domů s podmínkou kolaudace příjezdové komunikace před užíváním domů. Na oplátku jsme se starostovi v sepsané plánovací smlouvě zavázali, že na obecním pozemku vybudujeme cestu do tří let a následné dílo bezúplatně darujeme obci do užívání. Smlouva byla opatřena v případě nedodržení podmínek z naší strany a vybudování cesty sankcí rovnající se hodnotě cesty v řádu statisíců.

Naštěstí vše klaplo a můžeme říct, že cesta dobrá, konec dobrý.

Pozitivem pro naší výstavbu bylo, že obec má pro naší lokalitu odsouhlasený územní plán výstavby bez limitujících regulativů. To znamená, že starosta měl sice požadavek, že by se mu líbilo, kdyby dům zapadal do venkovské scenérie a to nejlépe malý, patrový se sedlovou střechou, jako má on. Vzhledem k tomu, že v naší ulici se vyskytovala řada domů, která šla v devadesátých letech svéráznou živelnou výstavbou, tak jsou zde domy od bungalovů, přes dům v anglickém stylu, po patrovou haciendu s bílými sloupy až ultramoderní hranatě prosklenou vilu.

Starostovo zklamání, že nejsme nadšeni pro jeho nostalgické vnímání světa a přejeme si praktický, jednoduchý přízemní dům, tak nám potvrdila i paní na stavebním úřadě, že je to tak a že kromě obstrukcí nám obec nemůže ve výstavbě bránit.

Reklama

Souhlasy, aneb není nad dobré sousedské vztahy.

Posledním veledůležitým a nejenom administrativním úkonem je pro stavební řízení zajistit si kladný souhlas sousedů. Vzali jsme si s manželkou do ruky projekt, vizualizovanou stavbu na pozemku, situační plánek a vydali se s milým úsměvem za sousedy (vlastníky sousedících pozemků) pro získání kýžených podpisů.

V našem případě máme sousedy jen dva + obec, takže to nebylo až tak složité. Navíc jeden z nich je stavební inženýr, který mi dodal spousty odvahy a rad a přesvědčil mne o výstavbě svépomocí, neboť sám byl čerstvým svépomocným stavebníkem a kolaudantem. Druhý soused nám pochválil budoucí domeček a popřál nám hodně štěstí při stavbě.

Plánování a příprava před stavbou.

Veškeré dokumenty jsme prostřednictvím našeho projektanta předali stavebnímu úřadu. Ten nechal proběhnout lhůtu o vypořádání námitek, které se naštěstí žádné nevyskytly. Povolení stavby s nabytím právní moci, tak od jeho podání v listopadu 2019 nám do našich datových schránek s definitivní možností kopnout do země a zahájit stavbu doputovala v půlce února 2020, takže s prvním březnem jsme mohli úspěšně začít.

Střecha je štít nad domem, na který se musí člověk spolehnout a tuto jistotu jsme přenechali zkušeným odborníkům. V říjnu 2019 jsme v předstihu kontaktovali firmu 1. Chodská v Nymburku pana Skořepu, se kterým jsme se domluvili na realizaci vazníkové valbové střechy. Vybrali jsme si střešní krytinu a další doplňky a po složení zálohy jsme si zamluvili termín provedení na červen 2020. Pan Skořepa, nám proti původnímu projektu vypracoval vlastní provedení vazníků s důrazem na zesílenou konstrukci uprostřed stavby. Po zhotovení střechy na klíč a zhlédnutí výsledného díla jsme museli konstatovat, že jsme rádi, že jsme toto z našeho svépomocného seznamu vynechali.

Dalším důležitým zarezervovaným spolupracovníkem pro naši budoucí výstavbu, byl soused z naší ulice, který coby letitý stavař disponující potřebnou technikou nám přislíbil pomoc při realizaci základové desky a hrubé stavby.

V listopadu 2019 jsme přeúvěrovali naší hypotéku, do které bylo zaneseno financování budoucí výstavby.

Zajištění stavebního materiálu a jeho průběžného závozu na budoucí staveniště už bylo díky dostatečným financím a blízkým stavebninám snadnou záležitostí.

Samotná stavba a jak probíhaly její jednotlivé etapy, tak o to se s Vámi podělíme v dalších pokračováních, aneb stavěli jsme v Pandemii.

Náklady

Název položkyCena
Odhad nemovitosti
5 500 Kč
Projektová dokumentace a poplatky
45 000 Kč
Celkem50 500 Kč
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Drakovci
Drakovci (37 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací