Vyjmutí ze ZPF

Autor: Karlík (1 příspěvek)
15. 2. 2017
27 komentářů
Vyjmutí ze ZPF
Příspěvek stavebníka
Chcete stavět na pozemku, který spadá pod zemědělský půdní fond? Potřebujete tedy v rámci stavebního řízení schválení o tom, že místo na kterém budete stavět, bylo ze ZPF vyjmuto.
  1. Údaje katastru nemovitostí o pozemcích: pokud jste kupovali pozemek nedávno, zřejmě jste obdrželi výpis z katastru. Ten si tedy zkopírujte. Můžete také přiložit mapku z katastru, kde se váš pozemek nachází. Z katastru můžete také vytisknout údaje o pozemku a vlastnících.
  2. Zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, celková situace stavby dle PD: váš projektant/ka by vám měla vytvořit situační výkres stavby, kde je vše zakresleno.
  3. Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF, vč. postupu výpočtu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet. Já použila stažený soubor Excel, kde je přímo výpočtová tabulka.

http://www.horsovskytyn.cz/e_download.php?file=data/editor/150cs_2.xls&original=zivotn59.xls Pokud byste však chtěli počítat sami, tak tady je návod: Najděte si v katastru, jaké je číslo BPEJ vašeho pozemku. Klikněte na něj a rozevře se vám nové okno. Zde získáte informaci, jaká je průměrná cena m2 u vašeho pozemku. V mém případě je to tedy číslo 73716 a průměrná cena je 1,35 Kč za m2. Zjistěte si od projektanta, jaká je přesná zastavěná plocha vč. přístavků a zpevněných ploch. V mém případě je to 201 m2. Každá třída ochrany pozemku má svůj koeficient násobnosti. Je to dáno zákonem o ochraně ZPF. Třída ochrany               koeficient            I. třída                     9           II. třída                     6          III. třída                     4           IV. třída                     3            V. třída                     3 Můj pozemek má třídu ochrany V. Vynásobte si tedy průměrnou cenu koeficientem a ten pak vynásobte počtem odnímaných metrů. (1,35*3)*201 = 814,05 Kč. Toto je tedy výsledná částka, kterou zaplatíte pro vyjmutí půdy ze ZPF.

  1. Předběžná bilance skrývek kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.
Reklama

Zde je nutné popsat, jak naložíte s vrstvami půdy, které budou vyhrabány v rámci kopání základů a kde je umístíte. Toto by mělo být popsáno v technické dokumentaci k projektu.

  1. Výsledky pedologického výzkumu: pedologický výzkum si proveďte sami. Zjistěte si však na příslušném úřadě, jak velká je potřeba díra. My potřebovali 1x1m a hloubku 0,20m. S metrem, na kterém jde vidět hloubka díry, udělejte fotky z různých úhlů, a také pak fotky díry a okolí, ať je vidět, že je to díra na vašem pozemku.
  2. Údaje o odvodnění a závlahách + údaje o protierozních opatřeních: na pozemku nic takového nemáme, takže stačilo jen písemné osobní vyjádření. Pokud si nejste jisti, obraťte se na příslušný státní pozemkový úřad, zašlete informace o pozemku.
  3. Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.

Pokud je Váš pozemek rozdělen do více BPEJ, na katastrální mapě vyznačte hranice.

Reklama
  1. Stanovisko příslušného stavebního úřadu, zda záměr je v souladu s platným územním plánem, zda se jedná o umístění stavby v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách a zda se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.

Poproste o toto příslušný stavební úřad.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Karlík (1 příspěvek)
Další články autora:
Autor zatím napsal pouze tento článek.
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací