MeridiusZN

Velikost pozemku

Velikost pozemku

1 000 m2

Zastavěná plocha

Zastavěná plocha

150 m2

Plánovaný rozpočet

Plánovaný rozpočet

2 850 000 Kč

Typ domu

Typ domu

přizemní

Podlahová plocha

Podlahová plocha

110 m2