ÚZEMNÍ SOUHLAS + OHLÁŠENÍ STAVBY

Příspěvek stavebníka

Zhruba v říjnu 2013 jsme začali vyřizovat všechny povolení, stanoviska atd. nutné k spojenému územnímu a stavebnímu řízení. Ty tři měsíce byly nekonečné, neustále jsme naráželi na samé problémy, lidi neochotní… atd. Některé vyjadřovačky trvaly i 40 dní a v jednom případě na nás dokonce zapomněli :-) :-) :-)

A aby toho nebylo málo, tak na odboru ŽP jsem musela prokazovat, že jsem Ing., aby vůbec začali mou žádost vyřizovat, neboť v žádosti jsem Ing. neuvedla, ale všimli si, že v mailu to mám :-)

Ale nejvíc nás dojal ČEZ, žádost a smlouvu na vybudování nového odběrného místa jsme vyřídili v říjnu 2013 a teď nám přišel dopis, že realizace stavby proběhne 22.12.2014!!! (a to nám projektant říkal, že s čezem nemáme kam spěchat L když jsme to chtěli vyřizovat v srpnu 2013)....tak nakonec to je jen takové mezní datum, že to bude dříve :-) UVIDÍME :-)


6.1.2014 jsme obdrželi poslední vyjádření a rovnou podali žádost k územnímu a stavebnímu řízení, cena 2750 Kč. 19.2.2014 jsme obdrželi povolení. HURÁÁÁ…

ÚZEMNÍ SOUHLAS + OHLÁŠENÍ STAVBY:

 1. doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem
 2. pravomocné rozhodnutí o výjimce

Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,

 1. Krajská hygienická stanice Ol. kraje, Wolkerova 74/6, Olomouc
 2. odbor dopravy (pravomocné rozhodnutí o napojení)
 3. odbor životního prostředí
 4. odbor životního prostředí (souhlas s vynětím ze ZPF)
 5. odbor životního prostředí (pravomocné rozhodnutí dle § 17- stavba v záplavovém území, pozn.: k tomuto rozhodnutí je nutné doložit mimo jiné i stanovisko Povodí Moravy)
 6. Drážní úřad, sekce stavební , Nerudova 1 , Olomouc

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

 1. ČEZ Distribuce a.s.,
 2. ČEZ ICT Services a.s. ,
 3. RWE Distribuční služby s.r.o.,
 4. VHS Čerlinka s.r.o. (vodovod, kanalizace),
 5. Telefonica Czech Republik a.s.,
 6. dotčení pozemku parc.č. 56/23,
 7. Technické služby (veřejné osvětlení)
 8. souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
 9. měření radonu,
 10. průkaz energetické náročnosti budovy
 11. projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení (PD bude vypracována autorizovanou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Jak jsme si vybrali projekt
Předchozí článek autora
25.02.2014 09:00 11733 zhlédnutí
Jak jsme si vybrali projekt
Hned po koupi pozemku jsme začali na konci června 2013 shánět projektanta. Po prvních dvou...
VYTYČENÍ STAVBY, ZÁKLADOVÉ PÁSY
Následujicí článek autora
24.04.2014 08:00 17250 zhlédnutí
VYTYČENÍ STAVBY, ZÁKLADOVÉ PÁSY
Zahájení stavby jsme původně plánovali na začátek dubna, ale jelikož nám počasí přálo (nemrzlo) a...

Stavební etapa: stavební řízení

Název položky Cena
čez 6 500 Kč
povodí Moravy 1 000 Kč
sjezd 500 Kč
radon 1 900 Kč
průkaz ENB 3 000 Kč
tepelné ztráty domu 700 Kč
žádost o vyjimku 5 000 Kč
územní souhlas+ohláška 2 750 Kč
výpis z katastru 100 Kč
Celkem 21 450 Kč