Podmínky použití služeb

04.05.2011 08:09 94424 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I.Úvodní ustanovení

 

1.1

Společnost Svépomocí.cz s.ro., se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha , IČ: 027 04 056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 222744 (dále jen „Provozovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webových serverech pod hlavičkou svepomoci.cz (dále jen „Služby“).

 

1.2

Vztahy Provozovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky užívání Služeb, umístěné na webových serverech Provozovatele.

 

1.3

Vztahy Provozovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

 

II.Definice použitých pojmů

 

2.1

Provozovatelem je společnost Svépomocí.cz s.ro., se sídlem Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha , IČ: 027 04 056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 222744.

 

2.2

Servery Provozovatele jsou webové servery pod hlavičkou svepomoci.cz

 

2.3

Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serverech Provozovatele, která využívá Služeb Provozovatele.

 

2.4

Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Provozovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala.

 

2.5

Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele a Uživatele.

 

2.6

Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.

 

III.Registrace Uživatele

 

3.1

Pro účely užívání Služeb je nezbytná Registrace. Pokud není pro užívání některých Služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové Služby řídí těmito Podmínkami a Návštěvník je povinen se s Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání těchto Služeb. Návštěvník nebo Uživatel, který nesouhlasí s těmito Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.

 

3.2

Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serverech. Provést registraci může pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s Podmínkami.

 

3.3

Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Údaje označené jako „povinné“ je Uživatel povinen vyplnit, jinak nebude možné registraci ukončit, a tím tedy ani i užívat Služby. Ostatní údaje jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit.

 

3.4

Uživatel, který se na Serverech Provozovatele zaregistroval před nabytím účinnosti těchto Podmínek, a i po nabytí účinnosti těchto Podmínek užívá Služby, se stává bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.

 

3.5

Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami. Souhlas s těmito Podmínkami vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je součástí registračního formuláře.

 

3.6

Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.

 

IV.Práva a povinnosti

 

4.1

Uživatel prohlašuje, že:

- je plně způsobilý k právním úkonům

- se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

- veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné,

- používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení platných právních předpisů,

- si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup jak k obsahu Provozovatele, tak i obsahu samotného Uživatele,

- je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

- zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a tyto informace nesdělí žádné Třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese Uživatel plnou odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.

 

4.2

Provozovatel je oprávněn:

- ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni Služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,

- odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,

- zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.

 

4.3

Provozovatel poskytuje Uživateli Služby bezplatně

 

4.4

Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami a oprávněnými zájmy Provozovatele.

 

4.5

Uživatel zejména nesmí:

- užívat kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami,

- získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Provozovatele

- modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,

- komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Provozovatele

- pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.

 

4.6

Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Provozovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah Uživatele, který zejména:

- porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,

- obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,

- podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,

- podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,

- podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin,

- obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,

- zobrazuje týrání zvířete,

- umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,

- obsahuje nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,

- vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže,

- propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele.

 

4.7

Uživatel prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na jakýkoli ze Serverů Provozovatele, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. 4.6. těchto podmínek a že umožňuje Provozovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu uvedeném v čl. 4.8. těchto podmínek.

 

4.8

Uživatel dále prohlašuje, že je-li součástí uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, poskytuje Provozovateli momentem uploadu svého obsahu na jakýkoliv ze Serverů Provozovatele bezúplatně oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, časově místně a množstevně neomezeným způsobem. Provozovatel je oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým jménem, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla souborného bez souhlasu autora.

 

4.9

Pokud Uživatel užívá jakoukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Provozovatel v souladu s čl. 4.2 těchto Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.5 a 4.6 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

 

4.10

Provozovatel zásadně neodpovídá s výjimkou případů uvedených v §5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti za obsah vložený na jeho Servery Uživatelem.

 

4.11

Dozví-li se Provozovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, neprodleně je smaže.

 

4.12

Provozovatel poskytuje Uživateli služby „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost a dostupnost Služeb.

 

4.13

Provozovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na Serverech Provozovatele si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.

 

4.14

Uživatel tímto uděluje provozovateli internetových stránek pod hlavičkou svepomoci.cz, společnosti Svépomocí.cz. s.r.o., souhlas s dalším užitím materiálu, který na tyto stránky uživatel nahrál. Svépomocí.cz s.r.o. je oprávněna po neomezenou dobu v neomezeném rozsahu a bezplatně tento materiál dále šířit v rámci těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem a spojit jej s dalšími texty, obrázky nebo jiným obsahem. Uživatel prohlašuje, že je plně oprávněn tento materiál šířit na internetu, že řádně ošetřil veškerá práva všech osob k tomuto materiálu (autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví či práva na ochranu osobnosti) a že je plně oprávněn Svépomocí.cz s.r.o. udělit výše uvedený souhlas s dalším užitím tohoto materiálu v rámci těchto internetových stránek. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení uživatel plně odpovídá Svépomocí.cz s.ro. za vzniklou škodu.

 

V.Ochrana osobních údajů

 

5.1

Provozovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

5.2

Provozovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje získané od Uživatelů zpracovávat, prezentovat, sdílet, předávat, prodávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

 

5.3

Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré Uživateli zadané osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

5.4

V rámci registrace Uživatel udělí Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, datum narození, pohlaví a rodinný stav, a to za účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb a dále za účelem marketingových aktivit Provozovatele dle ust. VI. těchto Podmínek, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým způsobem po dobu přiměřenou k naplnění účelu jejich zpracování. Uživatel má právo k jejich přístupu a je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány. V případě porušení svých práv může požádat Provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na adresu Provozovatele.

 

VI.Obchodní sdělení

 

6.1

Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli obchodní sdělení na emailové adresy Uživatele, které obsahují informace o Službách nebo o produktech a službách třetích osob ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

VII.Závěrečná ustanovení

 

7.1

Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

 

7.2

Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem. Ve vztahu k jednotlivým Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním Služeb Uživatelem i po datu určeném Provozovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serverů Provozovatele.

 

7.3

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Jakákoliv změna těchto Podmínek bude oznámena prostřednictvím internetu. Uživatelem je oprávněn takové změny odmítnout a v takovém případě je oprávněn smluvní vztah z tohoto důvodu vypovědět do 14ti dní od provedené změny písemně na adresu sídla Provozovatele.

 

7.4

Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 23. 6. 2014

 

Předchozí článek autora
08.01.2014 01:00 3069 zhlédnutí
Děkuji, na email jsem Vám zaslal návod jak stáhnout vstupenku ZDARMA
Příspěvek stavebníka
Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám. Za několik minut Vám na email přijde odkaz na...
Následujicí článek autora
01.09.2013 10:21 1474 zhlédnutí
Děkuji, na email jsem Vám zaslal vstupenku ZDARMA
Příspěvek stavebníka
Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám.  Za několik minut Vám na email přijde...

Stavební etapa:

07.03.2019 19:34 4024 zhlédnutí
Příprava stavby
VIDEO: Výhodnější nákupy ve Stavebninách DEK pro svépomocné stavebníky
VIDEO: Výhodnější nákupy ve Stavebninách DEK pro svépomocné stavebníky

Je tu březen a teploty přejí všem stavebníkům. Roste i počet těch, kteří se mě ptají na slevy nebo...

27.07.2017 12:15 3284 zhlédnutí
Dokončení stavby
PRODLUŽUJEME 3. ročník FOTOSOUTĚŽE o okna! Soutěžte o výhry v hodnotě více než 200 000 Kč
PRODLUŽUJEME 3. ročník FOTOSOUTĚŽE o okna! Soutěžte o výhry v hodnotě více než 200 000 Kč

Prodlužujeme fotosoutěž o výhry v hodnotě více než 200 000 Kč. Do 13. 8. 2017 můžete nahrávat své...

27.03.2017 12:11 1246 zhlédnutí
Dokončení stavby
Společnost OKNA.EU pokračuje v úspěšné fotosoutěži o výhry za více než 200 000 Kč
Společnost OKNA.EU pokračuje v úspěšné fotosoutěži o výhry za více než 200 000 Kč

Letošní ročník fotosoutěže společnosti OKNA.EU a portálu Svépomocí.cz přináší hned několik novinek....

09.05.2017 08:07 4297 zhlédnutí
Rozvody a instalace
Pozvánka na setkání: Jak vyplnit žádost o kotlíkovou dotaci
Pozvánka na setkání: Jak vyplnit žádost o kotlíkovou dotaci

Hledáte-li pomoc s vyplněním žádosti o populární kotlíkovou dotaci, či pomoc s výběrem dotovaného kotle...

07.05.2017 08:14 10009 zhlédnutí
Rozvody a instalace
Tvrdá voda - jak vzniká a proč ji změkčovat
Tvrdá voda - jak vzniká a proč ji změkčovat

Běžně dostupná pitná voda je v našich podmínkách samozřejmostí, v domácnostech i ve veřejných...

16.03.2017 10:20 1134 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkuji za registraci. O konkrétních termínech Workshopů v roce 2017 se dozvíte jako první
04.03.2017 19:43 2103 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vše proběhlo v pořádku - katalog je na cestě!
Vše proběhlo v pořádku - katalog je na cestě!

 

Vaši adresu předáme kolegům do G SERVISU, kteří Vám zabalí a odešlou jeden výtisk katalogu

...
14.10.2016 16:20 9278 zhlédnutí
Dokončení stavby
Nový workshop: Ruční aplikace sádrové omítky RIGIPS na pórobetonové stěny.
Nový workshop: Ruční aplikace sádrové omítky RIGIPS na pórobetonové stěny.

V sobotu 22. 10. 2016 se v Dlouhé Lhotě (okres Mladá Boleslav) uskuteční praktický workshop, na...

12.10.2016 08:37 1298 zhlédnutí
Děkovací stránka
Přihláška na workshop: SÁDROVÉ OMÍTKY, byla úspěšně přijata
Přihláška na workshop: SÁDROVÉ OMÍTKY, byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Dlouhé Lhotě.

Před dnem otevřených dveří Vám...

03.09.2016 21:10 30415 zhlédnutí
Novinky na webu
Nová příležitost: hledáme pozitivní a zodpovědný manažerský talent do týmu Svépomocí.cz
Nová příležitost: hledáme pozitivní a zodpovědný manažerský talent do týmu Svépomocí.cz

Svépomocí.cz je internetový portál zaměřený na postupy stavby a rekonstrukce svépomocí. Funguje...

15.08.2016 17:05 16199 zhlédnutí
Zahrada
VIDEO: Vyhlášení výsledků soutěže o LED osvětlení na zahradu
VIDEO: Vyhlášení výsledků soutěže o LED osvětlení na zahradu

Od 11.7. do 8.8.2016 jste měli možnost soutěžit o 2 kusy LED osvětlení na svou zahradu. Ve...

21.06.2016 13:39 1199 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na den otevřených dveří byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na den otevřených dveří byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Buštěhradu

Před dnem otevřených dveří Vám...

23.05.2016 12:00 9627 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Lepidlo nebo pěna? Co je lepší a proč?
VIDEO: Lepidlo nebo pěna? Co je lepší a proč?

Ve čtvrtek 26.5.2016 bude naším hostem při natáčení Ing. Pavel Heinrich z oddělení technického...

16.05.2016 10:36 1408 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na workshop byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Před Workshopem Vám pošleme...

06.05.2016 07:45 1823 zhlédnutí
Děkovací stránka
Svépomocí.cz hledá programátora
Svépomocí.cz hledá programátora

Pro pravidelnou správu a další vývoj Svépomocí.cz hledám programátora.

Šikovného člověka, který...

18.04.2016 19:44 1141 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na zahajovací workshop sezóny 2016 byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na zahajovací workshop sezóny 2016 byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
01.04.2016 12:01 20562 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí
VIDEO: Zakládací sada pro broušené zdivo – pracovní postup zakládání svépomocí

Svépomocník Ivo Rajšner se na nás obrátil s prosbou, abychom natočili video s podrobným postupem...

26.02.2016 10:25 1495 zhlédnutí
Děkovací stránka
POVEDLO SE: Právě jsem Vám na email odeslal plán workshopů v roce 2016
POVEDLO SE: Právě jsem Vám na email odeslal plán workshopů v roce 2016

 

Podívejte se do svého emailu. Poslal jsem Vám odkaz na formulář, ve kterém si snadno zaškrtnete,...

25.02.2016 09:07 1500 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkujeme za vyplnění dotazníku
Děkujeme za vyplnění dotazníku

Vážím si času, který jste věnovali vyplnění rychlého dotazníku.
Věřím, že získaná zpětná vazba...

04.02.2016 16:42 1461 zhlédnutí
Děkovací stránka
GRATULUJEME: Nyní jste registrováni na Svépomocí.cz
GRATULUJEME: Nyní jste registrováni na Svépomocí.cz

 

Od této chvíle Vám již neuniknou žádné stavební tipy, výhodné nabídky a pozvánky na akce.

 

Budete-li mít...

03.02.2016 14:41 1542 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vše proběhlo v pořádku
Vše proběhlo v pořádku

 

Vaši adresu předáme kolegům do G SERVISU, kteří Vám zabalí a odešlou jeden výtisk katalogu

...
12.12.2015 15:01 2299 zhlédnutí
Děkovací stránka
Váš vánoční kupon je na cestě
Váš vánoční kupon je na cestě

 

Kupon Vám přijde v příloze na email, který jste vyplnili.

Přejeme veselé Vánoce

Pavel Tesárek

pavel tesarek sm-ebook 

<<

...
14.12.2015 08:39 9999 zhlédnutí
Příprava stavby
Vánoční dárek: Stáhněte si ZDARMA slevové kupony pro svůj nový domeček
Vánoční dárek: Stáhněte si ZDARMA slevové kupony pro svůj nový domeček

Chtěli jsme pro Vás letošní Vánoce udělat výjimečné a požádali jsme partnery portálu Svépomocí.cz, aby pro...

19.12.2015 15:56 17344 zhlédnutí
Příprava stavby
Aktualizováno - VIDEO: Jaké nářadí potřebuji pro stavbu svépomocí?
Aktualizováno - VIDEO: Jaké nářadí potřebuji pro stavbu svépomocí?

Vzpomínám si, jak jsem před lety nakupoval nářadí, abych se mohl pustit do stavby svépomocí....

01.11.2015 08:19 1217 zhlédnutí
Děkovací stránka
Váš dotaz k tématu MONTÁŽ OKAPU, byl úspěšně odeslán
Váš dotaz k tématu MONTÁŽ OKAPU, byl úspěšně odeslán

 

Děkujeme za dotaz

Přidáme ho k ostatním a natočíme pro Vás video s odpověďmi odborníka.

Pavel...

26.10.2015 18:46 1311 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "Pokládka střešní krytiny" byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na workshop "Pokládka střešní krytiny" byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
21.10.2015 08:29 1312 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "Montáž okapu" byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na workshop "Montáž okapu" byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
14.10.2015 20:01 11426 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Jak orientovat místnosti a vybavení, aby se Vám v domě dobře žilo
VIDEO: Jak orientovat místnosti a vybavení, aby se Vám v domě dobře žilo

michal-jerabek-226x300Michal Jeřábek

Michal Jeřábek se Feng Šuej zaobírá od 90-tých let, kdy si začal ověřovat funkčnost...

14.10.2015 19:44 10396 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: 10 nejčastějších otázek a odpovědí k zateplování rodinných domů
VIDEO: 10 nejčastějších otázek a odpovědí k zateplování rodinných domů

roman-studenyRoman Studený

Roman Studený se více jak 15 let věnuje oboru zateplování domů. Romanovým cílem je...

14.10.2015 19:41 12179 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Jak postupovat při hledání pozemku
VIDEO: Jak postupovat při hledání pozemku

pavla temrova-226x300Pavla Temrová

Pavla pomáhá lidem hledat nemovitosti jinak, než je na trhu obvyklé a ušetřit tím až desítky...

14.10.2015 19:37 11099 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Ne(bojte) se dřevostaveb svépomocí
VIDEO: Ne(bojte) se dřevostaveb svépomocí

StandaMullerStanislav Müller

Standa Müller se více než 15 let specializuje na dřevostavby. Jako auditor prošel výrobu...

14.10.2015 19:26 11999 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Cihla plněná vatou a voda. Co se stane, když do ní naprší?
VIDEO: Cihla plněná vatou a voda. Co se stane, když do ní naprší?

robert-blechaRobert Blecha

Technolog – produkt technik společnosti Wienerberger, se na cihlářství specializuje již...

14.10.2015 19:16 11594 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: 10 rozdílů mezi stavební a prováděcí projektovou dokumentací
VIDEO: 10 rozdílů mezi stavební a prováděcí projektovou dokumentací

martin-bartekMartin Bartek

Martin je ve společnosti G SERVIS CZ s.r.o. (největší dodavatel projektů rodinných domů na...

14.10.2015 19:08 10874 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Nejčastější vady a poruchy podlah
VIDEO: Nejčastější vady a poruchy podlah

daniel-smidDaniel Šmíd

Působí ve společnosti CEMEX Czech Republic na pozici produktového specialisty pro...

14.10.2015 18:43 10596 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Jak jsem stavěl dům svépomocí
VIDEO: Jak jsem stavěl dům svépomocí

pavel tesarekPavel Tesárek

Pavel Tesárek je zakladatelem skupiny webů Svépomocí.cz na kterých jsou tisíce...

14.10.2015 18:36 11732 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: 12 nejčastějších rizik poruch u rodinných domů
VIDEO: 12 nejčastějších rizik poruch u rodinných domů

radim-marikRadim Mařík

Radim působí již 17 let ve společnosti DEK (největším dodavatel stavebních materiálů a...

14.10.2015 14:19 11893 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: LIDÉ, ZDĚTE z pórobetonu! Rychle, snadno a úsporně
VIDEO: LIDÉ, ZDĚTE z pórobetonu! Rychle, snadno a úsporně

ondra-kuchtaOndřej Kuchta

Ondra má za sebou stovky spočítaných projektů RD na stavební materiál PORFIX.
Díky...

14.10.2015 10:40 5492 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Nejčastější chyby při zateplení
VIDEO: Nejčastější chyby při zateplení

karel-sedlacekKarel Sedláček

Ve společnosti Isover působí Ing. Karel Sedláček, Ph.D. od roku 2006. Na pozici...

14.10.2015 10:28 5094 zhlédnutí
Video konference 2015
VIDEO: Rekonstrukce panelového bytu rychle a jednoduše
VIDEO: Rekonstrukce panelového bytu rychle a jednoduše

Robert RIGIPSRobert Hošek

Ing. Robert Hošek, vedoucí centra technické podpory, v Rigipsu zaměstnán od r. 1993...

13.10.2015 09:49 1203 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "Stavba krovu" byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na workshop "Stavba krovu" byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
16.09.2015 13:00 45397 zhlédnutí
Dokončení stavby
VIDEO: Postup montáže sádrokartonové příčky
VIDEO: Postup montáže sádrokartonové příčky

V rámci probíhající rekonstrukce panelového bytu na Praze 4, kterou můžete sledovat na...

15.09.2015 20:52 1200 zhlédnutí
Děkovací stránka
Rezervace čestné vstupenky na konferenci Stavba a rekonstrukce svépomocí
Rezervace čestné vstupenky na konferenci Stavba a rekonstrukce svépomocí

 

Jako poděkování za aktivitu, kterou věnujete Svépomocí.cz psaním článků nebo účastí a pomocí na...

15.09.2015 20:50 3458 zhlédnutí
Děkovací stránka
Rezervace čestné vstupenky proběhla úspěšně
Rezervace čestné vstupenky proběhla úspěšně

 

Těšíme se na Vás v pátek 18.9.2015 od 14 hodin na zahájení konference Stavba a rekonstrukce...

18.08.2015 11:32 1100 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "Příprava nového typu MIAKO stropu bez nadbetonávky" byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na workshop "Příprava nového typu MIAKO stropu bez nadbetonávky" byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
21.07.2015 12:22 1268 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "zakládání a zdění z broušených cihel v 2.NP" byla úspěšně přijata
Vaše přihláška na workshop "zakládání a zdění z broušených cihel v 2.NP" byla úspěšně přijata

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
21.07.2015 11:15 19600 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Měření výšky betonu a snadné urovnání betonu pomocí KG trubky
VIDEO: Měření výšky betonu a snadné urovnání betonu pomocí KG trubky

Při nedávném betonování stropu jsem doslat pár tipů od „starého“ betonáře, se kterým jsem se...

29.06.2015 21:39 7457 zhlédnutí
O projektu
OBRAZEM: Workshop – stavba komínu SCHIEDEL ABSOLUT
OBRAZEM: Workshop – stavba komínu SCHIEDEL ABSOLUT

V sobotu 27.6.2015 se v obci Rostoklaty konal ŽIVÝ workshop s praktickou ukázkou stavby komínu...

24.06.2015 12:22 1232 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "stavba komínu SCHIEDEL ABSOLUT" byla úspěšně odeslána
Vaše přihláška na workshop "stavba komínu SCHIEDEL ABSOLUT" byla úspěšně odeslána

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
09.06.2015 20:48 1209 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "příprava MIAKO stropu" byla úspěšně odeslána
Vaše přihláška na workshop "příprava MIAKO stropu" byla úspěšně odeslána

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
03.06.2015 15:45 15354 zhlédnutí
Obsahová stránka
O projektu Svépomocí ŽIVĚ
O projektu Svépomocí ŽIVĚ

Pracovní postupy, zkušenosti druhých stavebníků a teoretické znalosti si dnes již každý, kdo se...

19.05.2015 16:56 1203 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "zakládání a zdění z broušených cihel" byla úspěšně odeslána
Vaše přihláška na workshop "zakládání a zdění z broušených cihel" byla úspěšně odeslána

 

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

 • obec
...
05.05.2015 20:26 2465 zhlédnutí
Příprava stavby
Výsledky soutěže o PROFI pracovní oblečení v hodnotě 5.000 Kč
Výsledky soutěže o PROFI pracovní oblečení v hodnotě 5.000 Kč

Od středy 15.4. do středy 29.4.2015 probíhala na portálu Svépomocí.cz foto soutěž o 5 poukázek v...

05.05.2015 08:40 1217 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "příprava desky před betonováním" byla úspěšně odeslána
Vaše přihláška na workshop "příprava desky před betonováním" byla úspěšně odeslána

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

  ...
15.04.2015 19:26 1293 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška na workshop "ztracené bednění" byla úspěšně odeslána
Vaše přihláška na workshop "ztracené bednění" byla úspěšně odeslána

Počítáme s Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého kalendáře:

  ...
15.04.2015 14:50 3888 zhlédnutí
Příprava stavby
Soutěž: Pošli fotku a vyhraj PROFI oblečení za 5.000 Kč
Soutěž: Pošli fotku a vyhraj PROFI oblečení za 5.000 Kč

Nedávno si Pavel Tesárek zajel pro svůj nový pracovní oděv a doplňky do prodejny společnosti...

22.03.2015 21:32 2611 zhlédnutí
Děkovací stránka
Slevový kupon je na cestě k Vám
Slevový kupon je na cestě k Vám

Formulář pro stažení kuponu byl úspěšně vyplněn. Děkujeme!

Slevový kupon nebo kód na slevu byl...

08.02.2015 09:21 3124 zhlédnutí
Děkovací stránka
VZOR DĚKOVACÍ STRÁNKY - Zadej nadpis
VZOR DĚKOVACÍ STRÁNKY - Zadej nadpis

Formulář byl úspěšně odeslán. Děkujeme!

zde bude text, čeho se formulář týkal (vstupenku,...

17.02.2015 08:00 14838 zhlédnutí
Příprava stavby
VIDEO: Jak postupovat při stavbě domu z Ekopanelu
VIDEO: Jak postupovat při stavbě domu z Ekopanelu

Rozhodnete-li se postavit dřevostavbu, vyrobit příčku nebo realizovat podhled v podkroví, můžete pro...

22.01.2015 07:00 55829 zhlédnutí
Příprava stavby
Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitosti – podrobný návod a formuláře ke stažení
Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitosti – podrobný návod a formuláře ke stažení

Pokud jste v roce 2014 koupili pozemek, získali stavební povolení nebo ohlášku, případně dokončili a...

09.01.2015 09:42 51381 zhlédnutí
Obsahová stránka
Svépomocí.cz - od historie po současnost
Svépomocí.cz - od historie po současnost

V roce 2008 se vystudovaný strojař a v té době MS Office konzultant na volné noze zabýval hledáním...

05.01.2015 13:23 28119 zhlédnutí
Novinky na webu
Nový portál Svépomocí.cz - jaké změny stavebníkům přináší?
Nový portál Svépomocí.cz - jaké změny stavebníkům přináší?

Když jsem v lednu roku 2009 spustil web pro svépomocné stavebníky, kteří se stejně jako já...

14.12.2014 15:34 2391 zhlédnutí
Děkovací stránka
Žádost o slevový kupón byla úspěšně odeslána
Žádost o slevový kupón byla úspěšně odeslána

Váš vánoční kupón už je na cestě.

Během 30 minut Vám na email pošlu slevový kupón, který jste si...

08.10.2014 14:54 1367 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše přihláška byla úspěšně odeslána
Vaše přihláška byla úspěšně odeslána

Počítáme se Vámi a těšíme se na společné setkání v Rostoklatech

Poznamenejte si do svého...

18.09.2014 22:09 7358 zhlédnutí
Příprava stavby
Cihly se slevou az 43% a 10.000 Kč zpět na váš účet - akce na veletrhu FOR ARCH
Cihly se slevou az 43% a 10.000 Kč zpět na váš účet - akce na veletrhu FOR ARCH

Na slevové akce v průběhu veletrhu jsme zvyklí. Nemožnost sečíst slevy a benefity z více současně...

13.09.2014 17:00 17227 zhlédnutí
Dokončení stavby
Online kurz jak správně provést zateplení fasády
Online kurz jak správně provést zateplení fasády

Během léta jste měli možnost sledovat seriál, ve kterém jsme zodpovídali dotazy vás, svépomocných stavebníků,...

07.09.2014 09:34 2833 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vstupenka na veletrh FOR ARCH 2014
Vstupenka na veletrh FOR ARCH 2014

Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám.

Během 30 minut Vám na email pošlu odkaz na stránku,...

31.08.2014 17:26 4788 zhlédnutí
Příprava stavby
VIDEO: Jak Vybrat Správné Lepidlo?
VIDEO: Jak Vybrat Správné Lepidlo?

Plánujete lepit obklady nebo dlažbu a nejste si zcela jisti, jaký typ lepidla je ideální právě pro...

29.07.2014 08:34 79934 zhlédnutí
Firemní zprávy
České televizi se líbí projekt Svépomocí ŽIVĚ
České televizi se líbí projekt Svépomocí ŽIVĚ

Když jsem před časem hovořil v pořadu Studio 6 víkend o portálu Svépomocí.cz, jeho vzniku, vývoji i...

20.06.2014 11:53 7779 zhlédnutí
Dokončení stavby
Čeká Vás zateplení fasády? Máte otázku a chcete odpověď od specialisty?
Čeká Vás zateplení fasády? Máte otázku a chcete odpověď od specialisty?

Právě sedím na schůzce s Romanem Studeným, který je specialistou na fasády. O fasádách napsal...

13.06.2014 09:23 1367 zhlédnutí
Děkovací stránka
Odeslání formuláře bylo úspěšné, děkujeme
Odeslání formuláře bylo úspěšné, děkujeme

Poukaz se slevou v hodnotě 1.500 Kč na projektovou dokumentaci od Gservis obdržíte zanedluho na

...
24.06.2014 10:30 8004 zhlédnutí
Příprava stavby
Porovnání katalogového projektu s mým individuálním projektem
Porovnání katalogového projektu s mým individuálním projektem

Při stavbě svého prvního domu jsem se rozhodl využít služeb individuálního projektanta. Poslal...

16.06.2014 02:00 4099 zhlédnutí
Příprava stavby
Nový katalog rodinných domů – podívejte se, co najdete uvnitř
Nový katalog rodinných domů – podívejte se, co najdete uvnitř

Dostal jsem jako dárek katalog rodinných domů 2014 od společnosti G SERVIS. Letos byl nově...

05.05.2014 09:21 10772 zhlédnutí
Příprava stavby
Stavební materiál se slevami celkem až 141%
Stavební materiál se slevami celkem až 141%

Společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., TONDACH Česká republika s.r.o., Schiedel, s.r.o. a...

14.04.2014 13:59 39521 zhlédnutí
Ke stažení
ZDARMA: Aplikace pro přehledné vedení nákladů na stavbu
ZDARMA: Aplikace pro přehledné vedení nákladů na stavbu

Chcete vědět kolik stavba domu stála peněz? Píšete si nyní stavební náklady na papír? Máte hromadu...

01.04.2014 03:37 7816 zhlédnutí
Hrubá stavba
Rozhodnuto, první dům na Měsíci vyroste z cihel Porotherm
Rozhodnuto, první dům na Měsíci vyroste z cihel Porotherm

Při rozhodování, z jakého materiálu postavit první objekt na Měsíci, probíhalo mnoho jednání a...

09.03.2014 01:00 8396 zhlédnutí
Hrubá stavba
Jak se vyrábí cihla budoucnosti
Jak se vyrábí cihla budoucnosti

V nejbližších týdnech přijdou na trh cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi vyrobené v...

27.02.2014 14:33 4267 zhlédnutí
Příprava stavby
Zalepte díry v rodinných financích
Zalepte díry v rodinných financích

Možná byste se divili, o kolik peněž každý měsíc úplně zbytečně přijdete, buď tím, že je zbytečně...

31.01.2014 11:33 92242 zhlédnutí
Firemní zprávy
Shrnutí roku 2013
Shrnutí roku 2013

Pojďte se společně podívat na nejdůležitější události roku 2013 a novinky, které jsme si pro Vás a...

19.01.2014 08:42 4314 zhlédnutí
Děkovací stránka
Přednáška - jak jsem stavěl dům svépomocí
Přednáška - jak jsem stavěl dům svépomocí

Na veletrhu FOR ARCH 2013 jsem se rozhodl svépomocným stavebníkům popsat svůj příběh. Ukázat jim,...

10.01.2014 14:45 76807 zhlédnutí
Firemní zprávy
Jak vybudovat základy s deskou, postavit hrubou stavbu a co si na stavbu domu svépomocí připravit?
Jak vybudovat základy s deskou, postavit hrubou stavbu a co si na stavbu domu svépomocí připravit?

Když jsem připravoval přehled pěti nejčtenějších článků loňského roku, napadlo mě podívat se na...

08.01.2014 08:56 518 zhlédnutí
Ke stažení
Vstupenka zdarma na veletrh Střechy Praha 2014
Vstupenka zdarma na veletrh Střechy Praha 2014

Chystáte se na stavbu střechy, nebo plánujete solární panely? Stáhněte si vstupenku zdarma a...

11.12.2013 10:11 1310 zhlédnutí
Děkovací stránka
Odeslání formuláře bylo úspěšné, děkujeme
Odeslání formuláře bylo úspěšné, děkujeme

Odpovíme Vám v nejkratší možné době

Domy Babice

 

ZATRI spol. s r.o.

Slavojova 579/9

128 00 Praha 2

 

26.11.2013 08:45 79303 zhlédnutí
Firemní zprávy
Jak jsem stavěl dům svépomocí
Jak jsem stavěl dům svépomocí

Na veletrhu FOR ARCH 2013 jsem se rozhodl svépomocným stavebníkům popsat svůj příběh. Ukázat jim,...

20.11.2013 21:22 1323 zhlédnutí
Děkovací stránka
Odeslání formuláře bylo úspěšné, děkujeme
Odeslání formuláře bylo úspěšné, děkujeme

Odpovíme Vám v nejkratší možné době

STAVSI s.r.o.

Ing. Hynek Siedek

Telefon:602 234 107
E-mail:

24.11.2013 07:00 38777 zhlédnutí
Hrubá stavba
STAVSI garáž svépomocí za 10 dnů
STAVSI garáž svépomocí za 10 dnů

Systém STAVSI je určen pro suché zdění. Princip jednoduché stavebnice snižuje nároky na počty...

17.11.2013 10:09 18618 zhlédnutí
Dokončení stavby
Montáž žaluzií svépomocí
Montáž žaluzií svépomocí

Před časem jsem se rozhodl namontovat žaluzie do plastových oken v našem bytě. Využil jsem nabídky...

17.11.2013 07:47 234 zhlédnutí
Ke stažení
Vstupenka zdarma na veletrh VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ
Vstupenka zdarma na veletrh VODA – KLIMA – VYTÁPĚNÍ

Pokud chcete ušetřit za teplo, plyn a vodu navštivte veletrh VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ

Hledáte vhodný systém vytápění pro váš dům?...

09.11.2013 10:27 1474 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkuji, na email jsem Vám zaslal vstupenku ZDARMA
Děkuji, na email jsem Vám zaslal vstupenku ZDARMA

Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám. 

Za několik minut Vám na email přijde vstupenka...

06.11.2013 15:26 6349 zhlédnutí
Dokončení stavby
Jak zaměřit a namontovat žaluzie svépomocí
Jak zaměřit a namontovat žaluzie svépomocí

Připravili jsme pro Vás unikátní video kurz, ve kterém Vás postupně naučíme jak ve svém domě nebo...

06.11.2013 09:44 962 zhlédnutí
Základy a deska
Přijeďte se podívat na stavbu základové desky
Přijeďte se podívat na stavbu základové desky

Ukázka realizace základové desky na pěnovém skle GEOCELL - Praha 10 – Kolovraty, Sedmikrásková

15.10.2013 21:32 31481 zhlédnutí
Novinky na webu
Ocenění v soutěži GE Money Bank Živnostník roku 2013
Ocenění v soutěži GE Money Bank Živnostník roku 2013

V úterý 15.10.2013 byl server Svépomocí.cz a jeho zakladatel Pavel Tesárek, oceněn v soutěži GE...

04.05.2011 08:09 94425 zhlédnutí
Obsahová stránka
Podmínky použití služeb
Podmínky použití služeb

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I.Úvodní ustanovení

 

1.1

Společnost Svépomocí.cz s.ro., se sídlem Petrská...

08.01.2014 01:00 3069 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkuji, na email jsem Vám zaslal návod jak stáhnout vstupenku ZDARMA
Děkuji, na email jsem Vám zaslal návod jak stáhnout vstupenku ZDARMA

Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám.

Za několik minut Vám na email přijde odkaz na...

27.08.2013 06:10 4289 zhlédnutí
Dokončení stavby
Soutěž: Vyfotografujte komín Schiedel a získejte originální krbový koš!
Soutěž: Vyfotografujte komín Schiedel a získejte originální krbový koš!

Máte na domě komín Schiedel? Vyfotografujte ho a můžete vyhrát originální krbový koš i s...

26.06.2013 08:18 14100 zhlédnutí
Příprava stavby
Jak na Novou zelenou úsporám - základní informace a modelové příklady zateplení
Jak na Novou zelenou úsporám - základní informace a modelové příklady zateplení

Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek 13.6.2013 představilo parametry dotačního programu...

05.06.2013 18:00 4135 zhlédnutí
Příprava stavby
Bydlete ekonomicky!
Bydlete ekonomicky!

Ceny energií každým rokem rostou. Tím se zvyšuje i jejich podíl na celkových výdajích českých...

13.06.2013 18:49 2883 zhlédnutí
Příprava stavby
Odpovězte správně na anketní otázku a získejte slevu
Odpovězte správně na anketní otázku a získejte slevu

Vyplňte krátký dotazník, který Vám zabere jen pár vteřin. Za správnou odpověď získáte slevový...

23.05.2013 12:56 2322 zhlédnutí
Děkovací stránka
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme!
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme!

V nejkratší možné době se budeme Vaším dotazem intenzivně zabývat.

 

Úspěšný den

09.05.2013 20:32 77564 zhlédnutí
Firemní zprávy
13.5.2013 | V dubnu jsme dosáhli rekordního počtu návštěv
13.5.2013 | V dubnu jsme dosáhli rekordního počtu návštěv

Měření návštěvnosti serveru Stavba Domu Svépomocí.cz je prováděno službou Google Analytics a ta...

07.05.2013 10:05 89353 zhlédnutí
Firemní zprávy
7.5.2013 | Objednejte si článek a profesionální Copywriter ho pro Vás zdarma napíše
7.5.2013 | Objednejte si článek a profesionální Copywriter ho pro Vás zdarma napíše

Minulý týden jsem Vám pro zajímavost poslal odkaz na článek o termo tvarovkách, který pro firmu napsal...

07.05.2013 10:40 1093 zhlédnutí
Děkovací stránka
Objednejte si článek a profesionální Copywriter ho pro Vás zdarma napíše
Objednejte si článek a profesionální Copywriter ho pro Vás zdarma napíše

Minulý týden jsem Vám pro zajímavost poslal odkaz na článek o termo tvarovkách, který pro firmu napsal...

20.05.2013 13:00 19813 zhlédnutí
Venkovní úpravy a zahrada
Jak sladit venkovní terasu se střechou bez obavy, že to bude stát hromadu peněz?
Jak sladit venkovní terasu se střechou bez obavy, že to bude stát hromadu peněz?

O tom, že spojení Bramac a dlažba není utopie, vás přesvědčí nováček v sortimentu – betonová...

14.04.2013 10:53 566 zhlédnutí
Ke stažení
Vstupenka na Stavební veletrhy Brno se slevou 50%
Vstupenka na Stavební veletrhy Brno se slevou 50%

Chystáte se na Stavební veletrhy Brno 2013? Chcete vstupenku se slevou 50%?

14.04.2013 00:01 1748 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkuji, na email jsem Vám zaslal návod jak získat poukaz na 50% slevu
Děkuji, na email jsem Vám zaslal návod jak získat poukaz na 50% slevu

Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám.

Za několik minut Vám na email přijde KÓD, pomocí...

09.04.2013 09:44 1299 zhlédnutí
Děkovací stránka
Za 2 roky zestárli o 20 let
Za 2 roky zestárli o 20 let

Přesně tato změna, jako první, upoutala mou pozornost, když jsem porovnal sociodemografickou zprávu...

26.03.2013 20:06 1389 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkuji! V dubnu domluvíme podrobnosti.
Děkuji! V dubnu domluvíme podrobnosti.

Rezervace proběhla úspěšně. V dubnu se s Vámi spojím a domluvíme vzhled a umístění odkazů.

 

Ať se Vám...

26.03.2013 19:54 1226 zhlédnutí
Děkovací stránka
Zpětné odkazy za které Vás budou mít vyhledávače rádi
Zpětné odkazy za které Vás budou mít vyhledávače rádi

O možnosti umístit zpětný odkaz na svůj web ke konkrétnímu článku a zvýšit tak svou pozici ve vyhledávačích...

18.03.2013 08:48 1894 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vaše poptávka byla úspěšně odeslána
Vaše poptávka byla úspěšně odeslána

Děkujeme za Vaši poptávku. V krátké době pro Vás vypracujeme nezávaznou cenovou kalkulaci.

Pokud máte...

05.03.2014 03:00 33200 zhlédnutí
Základy a deska
Zateplené základy svépomocí a jednoduše
Zateplené základy svépomocí a jednoduše

Chystáte se stavět základy pro svůj rodinný dům? Možná byste si mohli usnadnit práci a snížit...

15.03.2013 07:23 1078 zhlédnutí
Ke stažení
ZDARMA: Vstupenka na FOR HABITAT
ZDARMA: Vstupenka na FOR HABITAT

Chystáte se na veletrh FOR HABITAT 2013? Chcete vstupenku zdarma?

14.03.2013 20:48 9002 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vstupenka na veletrh FOR HABITAT 2016
Vstupenka na veletrh FOR HABITAT 2016

Vstupenku zdarma přijměte jako poděkování za sdílení zkušeností na portálu Svépomocí.cz

Vstupenka...

12.03.2013 07:18 7003 zhlédnutí
Příprava stavby
Válet šunky nebo dřít jak otrok?
Válet šunky nebo dřít jak otrok?

Plánujete stavět dům a počítáte každou korunu? Máte plnou hlavu skvělých nápadů, ale při jejich...

23.01.2013 12:34 597 zhlédnutí
Ke stažení
ZDARMA: Vstupenka na FOR PASIV
ZDARMA: Vstupenka na FOR PASIV

Chystáte se na veletrh FOR PASIV 2013? Chcete vstupenku zdarma?

23.01.2013 11:31 3082 zhlédnutí
Děkovací stránka
Vstupenka na veletrh FOR PASIV
Vstupenka na veletrh FOR PASIV

Odeslání formuláře bylo úspěšné. Děkuji Vám.

Za několik minut Vám na email pošlu odkaz na stránku, ze...

03.01.2013 09:58 5778 zhlédnutí
Děkovací stránka
Přehled formátů inzerce
Přehled formátů inzerce

Děkujeme za Váš zájem o inzerci na serveru Svépomocí.cz

Za několik minut Vám na email doručíme...

03.01.2013 09:21 1405 zhlédnutí
Děkovací stránka
Objednávka odeslána
Objednávka odeslána

Děkuji, Vaše objednávka byla úspěšně odeslána

V nejkratší možné době se s Vámi spojím a domluvíme...

03.01.2013 09:19 1070 zhlédnutí
Děkovací stránka
2 články za cenu jednoho
2 články za cenu jednoho

Využijte této omezené nabídky a objednejte si možnost zveřejnit na serveru Stavba Domu...

02.01.2013 18:54 1285 zhlédnutí
Děkovací stránka
Právní poradna
Právní poradna

Váš dotaz byl úspěšně odeslán

V nejkratší možné době se pustíme do analýzy vašeho dotazu a brzy Vás...

02.01.2013 18:31 1645 zhlédnutí
Děkovací stránka
Využijte zdarma právní poradnu
Využijte zdarma právní poradnu

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Lukšová Frantová & Co. jsme pro Vás připravili právní poradnu.

 

Advokátní...

02.01.2013 01:00 31137 zhlédnutí
Ke stažení
Postavte základovou desku svépomocí
Postavte základovou desku svépomocí

Stavět dům svépomocí je vzrušující dobrodružství, po kterém ve skrytu duše touží každý chlap a...

08.12.2012 20:20 30683 zhlédnutí
Ke stažení
TIP na článek
TIP na článek

Napište nám tip na téma článku, který byste si na serveru Stavba Domu Svépomocí.cz chtěli přečíst.

04.12.2012 16:29 29985 zhlédnutí
Novinky na webu
VIDEO: 3. místo - Živnostník roku 2012 ve Středočeském kraji
VIDEO: 3. místo - Živnostník roku 2012 ve Středočeském kraji

Rádi bychom se s vámi podělili o radostnou zprávu! V luxusních prostorách hotelu Kings Court v...

30.11.2012 21:33 1707 zhlédnutí
Děkovací stránka
Děkuji za Váš tip
Děkuji za Váš tip

Formulář byl úspěšně odeslán

V redakci uděláme maximum, abychom na Vámi požadované téma brzy...

30.11.2012 09:22 5015 zhlédnutí
Děkovací stránka
Poptávka stavebního materiálu
Poptávka stavebního materiálu

Vyplnění a odeslání poptávky materiálu proběhlo úspěšně.

 

Během několika dnů obdržíte na svůj email nabídky od...

19.11.2012 21:53 6651 zhlédnutí
Příprava stavby
Díl 4. Stavební řízení
Díl 4. Stavební řízení

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby se zpracovávala od listopadu roku 2011 do února 2012....

12.11.2012 20:36 374 zhlédnutí
Ke stažení
ZDARMA: Vstupenka na AQUA-THERM 2012
ZDARMA: Vstupenka na AQUA-THERM 2012

Chystáte se na veletrh Aqua-Therm 2012? Chcete vstupenku zdarma?

04.11.2012 18:33 2085 zhlédnutí
Děkovací stránka
Můj příběh - rozhodnutí postavit dům svépomocí
Můj příběh - rozhodnutí postavit dům svépomocí

V roce 2008 jsem se rozhodl postavit dům. Věděl jsem, že budu muset a určitě jsem také chtěl ;-)...

04.11.2012 17:51 3680 zhlédnutí
Děkovací stránka
PDF - 6 důvodů které vedou budoucí stavebníky k rozhodnutí postavit dům svépomocí
PDF - 6 důvodů které vedou budoucí stavebníky k rozhodnutí postavit dům svépomocí

Vyplnění a odeslání formuláře proběhlo úspěšně. Děkuji za Váš kontakt.

 

Během několika minut Vám...

16.09.2012 21:27 26484 zhlédnutí
Ke stažení
6 důvodů které vedou budoucí stavebníky k rozhodnutí postavit dům svépomocí
6 důvodů které vedou budoucí stavebníky k rozhodnutí postavit dům svépomocí

Poznejte 6 nejčastějších důvodů, které vedou budoucí stavebníky k rozhodnutí postavit dům svépomocí.

29.10.2012 06:54 12509 zhlédnutí
Příprava stavby
Díl 1. Proč stavíme pasivní dům HELUZ?
Díl 1. Proč stavíme pasivní dům HELUZ?

Česká společnost HELUZ je největší výrobce cihelného materiálu v ČR. Již od počátku své existence je...

15.10.2012 09:47 23499 zhlédnutí
Hrubá stavba
VIDEO: Prefabrikované stropy LiaStrop – rychlé řešení stropu pro váš dům
VIDEO: Prefabrikované stropy LiaStrop – rychlé řešení stropu pro váš dům

Prefabrikované stropy LiaStrop z lehkého keramického betonu od Lias Vintířov přináší při výstavbě...

23.09.2012 03:02 20782 zhlédnutí
Hrubá stavba
Střechy, střešní konstrukce
Střechy, střešní konstrukce

Střecha je nejsvrchnější a tudíž nejvíce namáhaná část domu, která nás chrání proti rozmarům...

03.10.2012 10:05 2829 zhlédnutí
Příprava stavby
Výstava DŮM A BYDLENÍ
Výstava DŮM A BYDLENÍ

Největší veletrh interiéru a bydlení na severu Čech od čtvrtka 11. do neděle 14. října....

01.10.2012 09:49 34099 zhlédnutí
Novinky na webu
Na veletrh s novým webem
Na veletrh s novým webem

V pondělí 17.9.2012 jsme pro Vás spustili web Stavba Domu Svépomocí.cz v novém designu.

27.09.2012 09:24 2639 zhlédnutí
Příprava stavby
Veletrhy FOR INTERIOR a FOR DECOR zvou na novinky v oblasti bydlení
Veletrhy FOR INTERIOR a FOR DECOR zvou na novinky v oblasti bydlení

Už třetím rokem se PVA EXPO PRAHA v Letňanech vždy začátkem října promění v místo plné inspirace na...

16.09.2012 22:44 10195 zhlédnutí
Příprava stavby
„Úspory“ - nejčastěji skloňované slovo stavebního veletrhu FOR ARCH 2012
„Úspory“ - nejčastěji skloňované slovo stavebního veletrhu FOR ARCH 2012

Stavitelé, developeři i majitelé nemovitostí horečně hledají cesty, jak co nejvíce omezit...

05.09.2012 19:46 8669 zhlédnutí
Hrubá stavba
Orientace střešních oken
Orientace střešních oken

Pokud je to jen trochu možné, orientujte střešní okna z hlediska optimálního využití vánků a...

29.08.2012 00:15 17155 zhlédnutí
Dokončení stavby
Přemýšlíte o sprchovém koutě?
Přemýšlíte o sprchovém koutě?

Velkým trendem současných moderních koupelen jsou zděné sprchové kouty v různém provedení. Některé jsou s...

16.06.2010 12:37 9863 zhlédnutí
Hrubá stavba
Výměny střešních oken se nemusíte obávat

48 komentáře

Unfinly
napsal(a) Unfinly/23. zář 2019 23:42

Online cialis order cheap cialis viagra discount card buy cheap viagra

Odkaz Komentáře
skerforb
napsal(a) skerforb/23. zář 2019 22:59

Mixing cialis generic viagra online cialis canada cialis generic sudden hearing loss cialis cheap cialis online

Odkaz Komentáře
abamoush
napsal(a) abamoush/23. zář 2019 20:30

How to make viagra at home viagra online cialis tadalafil buy cialis coupon

Odkaz Komentáře
occunc
napsal(a) occunc/23. zář 2019 20:30

Buy germany cialis 20mg buy cialis online what if does not work cialis 20mg cialis online

Odkaz Komentáře
Statly
napsal(a) Statly/23. zář 2019 20:30

Split cialis pills buy cialis viagra 500mg viagra coupon

Odkaz Komentáře
jexitly
napsal(a) jexitly/23. zář 2019 15:18

Cialis for cheap buy generic cialis cheap order cialis generic buy generic cialis online

Odkaz Komentáře
redlime
napsal(a) redlime/20. zář 2019 16:22

Does viagra make your dick bigger generic viagra split cialis pills impotence buy generic cialis

Odkaz Komentáře
boulley
napsal(a) boulley/20. zář 2019 16:22

Buy cialis singapore buy cialis online cialis generic review cialis buy cialis online

Odkaz Komentáře
boulley
napsal(a) boulley/20. zář 2019 16:22

Cialis prescription online buy cheap cialis online viagra movie viagra online

Odkaz Komentáře
enepay
napsal(a) enepay/20. zář 2019 16:18

Buy cialis cheap buy cheap cialis online generic cialis soft online buy cialis cheap buy cialis uk buy generic cialis online buy daily cialis buy cialis online buy brand cialis cialis cialis tablets 20mg

Odkaz Komentáře

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Vybavení domu
Kuchyně
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
Jak jsme přišli o 50 tisíc chybou projektu
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
Konečné rozhodnutí.. bude se stavět :-)
Příspěvek stavebníka
Příprava rekonstrukce
Hledání domu k rekonstrukci

Související články